Hva er norsk tegnspråk?

Vi henter definisjonen av norsk tegnspråk fra St.meld. 35 (2007-2008) Mål og meining – også kalt Språkmeldingen:

Eit teiknspråk er eit gestuelt-visuelt språk, basert på produksjon av synlege rørsler i hender, munn, auge, bryn, hovud og overkropp (s. 54).

Eit teiknspråk består av eit system av konvensjonelle symbol, eit ordtilfang og eit system av reglar for korleis symbola skal brukast, ein grammatikk (s. 234).

Tegnspråk  har ikke et konvensjonelt skriftspråk. Norsk tale- og skriftspråk og norsk tegnspråk er to forskjellige språk.

Vil du vite mer?