Vedtekter for Forening for norsk tegnspråk (FONTS)

Disse vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte 19. juni 2006 (endret pr 02.06.07).

§2: Formål

Foreningens formål er

 • å arbeide for anerkjennelsen av norsk tegnspråk som en del av den norske kulturarven
 • å fremme interesse for og kunnskap om norsk tegnspråk
 • å bidra til økt bruk av norsk tegnspråk i Norge
 • å være et møtested for å utveksle kunnskap og erfaringer for norske tegnspråkbrukere
 • å stimulere forskning, undervisning og dokumentasjon i og på norsk tegnspråk

Foreningen ønsker å samarbeide med Norges Døveforbund og Foreningen for hørende barn av døve - CODA Norge, samt andre organisasjoner som har tilknytning til og interesse for norsk tegnspråk.

§3: Medlemskap

Enhver person som har kunnskap om og/eller interesse for tegnspråk kan bli medlem av foreningen. Det betales en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Registrering av medlemskap skjer ved registrert innbetaling av kontingent og gjelder for ett år om gangen. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for det foregående år være betalt.

Organisasjonsmedlemmer skal være i tråd med foreningens visjon, og skal styrebehandles hvis under tvil om at de følger visjonen. Organisasjonsmedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

§4: Styre

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer.
Årsmøtet velger leder og 4 styremedlemmer og et varamedlem. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Styret har fullmakt til å supplere seg selv ved eventuelt frafall hvis det er nødvendig.
Styret innkaller til årsmøte og dessuten holder styremøter i løpet av driftsåret.

§5: Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år i vårhalvåret og innkalles med minst 6 ukers varsel. Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett frammøte. Møte ledes av foregående leder i foreningen og behandler:

 • Beretning for foregående kalenderår
 • Revidert regnskap for foregående kalenderår
 • Budsjett for inneværende kalenderår
 • Innkomne forslag (Fristen for å sende inn forslag er 4 uker før årsmøtet)
 • Valg - annethvert år - (som ledes av valgkomitè) av
  • Leder
  • 2 styremedlemmer
  • 1-2 varamedlem
  • Revisor

Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall – unntatt er endringer i vedtektene og oppløsning av foreningen som krever minst 2/3 flertall. Når det er flere enn ett forslag ved personvalg, kan det foretas skriftlig avstemming.

§6: Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan skje etter møteinnkalling med samme frist som for årsmøtet, og krever 2/3 flertall.